Alkwin Kollege

Wij zien het als onze taak om onze leerlingen een contextrijke leeromgeving te bieden met betekenisvolle leerstof.”

Het Alkwin Kollege is een scholengemeenschap voor havo, atheneum en vwo+, waaronder gymnasium, met een éénjarige brugperiode.

Het is een open katholieke school waar ook leerlingen met een andere geloofsovertuiging of levensbeschouwing welkom zijn. Op het Alkwin Kollege zitten leerlingen uit Uithoorn, Aalsmeer, De Ronde Venen en omstreken. De school is goed bereikbaar vanuit de hele regio via veilige fietsroutes en met het openbaar vervoer. Het busstation ligt dicht bij de school. Het Alkwin Kollege telt 1580 leerlingen en 205 medewerkers, waarvan 134 docenten en 47 onderwijsondersteunende medewerkers.

De school kent de volgende vijf afdelingen: Leerjaar 1;  2 en 3 havo; 4 en 5 havo; 2 en 3 vwo; 4, 5 en 6 vwo. Door de afdelingsstructuur bevindt elke leerling zich in een overzichtelijke eenheid. Ook het intensieve mentoraat zorgt ervoor dat de leerlingen niet opgaan in de massa: ze hebben binnen de klas en de afdeling hun eigen herkenningspunten.

IDENTITEIT
Het Alkwin Kollege is een open katholieke school waar je mag zijn wie je bent, mag leren van je fouten en waar je je talenten en persoonlijkheid kunt ontwikkelen. We zijn een school met:
● een plezierige en veilige leer- en werkomgeving;
● een positieve benadering van en vertrouwen in leerlingen;
● aandacht voor samen leren en samen leven;
● de ambitie goed en uitdagend onderwijs te verzorgen;
● bevoegd, bekwaam, enthousiast, betrokken en zich ontwikkelend personeel;
● tolerantie en toegankelijkheid voor iedereen met eigen levensbeschouwing;
● een goed gestructureerde, stabiele organisatie.

MISSIE
Het Alkwin Kollege staat voor:

 • onderwijs in een plezierige omgeving om samen te zijn, te leren en te werken, met respect voor en openheid naar elkaar, waar je kunt zijn wie je bent en wilt zijn;
 • onderwijs dat stimuleert en nieuwsgierig maakt; onderwijs met oog voor je talenten en uitdagingen, met ondersteuning en begeleiding die je nodig hebt om succesvol de volgende stap te maken;
 • onderwijs dat je laat groeien, je kritisch leert en laat zijn, dat je eigen keuzes laat maken en je verantwoordelijkheid leert nemen;
 • onderwijs met maatschappelijke betrokkenheid, dat actief bijdraagt aan de (lokale) samenleving. Jij kunt ontdekken dat jouw plek in en bijdrage aan de samenleving ertoe doet.

KERNWAARDEN
In ons onderwijs en in de omgang met elkaar en onze omgeving gaan we uit van vijf
kernwaarden:

 • actief: we vragen van zowel de medewerker als van de leerling een proactieve houding om de doelen op allerlei niveaus te kunnen bereiken;
 • betrokken: we zijn er voor elkaar, docenten, andere medewerkers en leerlingen, om elkaar te ondersteunen en te helpen;
 • samenwerken: samenwerken op alle niveaus is essentieel, tussen collega’s onderling, met de leerlingen, met de ouders en externe partners binnen en buiten het onderwijs;
 • verantwoordelijk: ieder is verantwoordelijk voor zijn of haar leerproces, ontwikkeling, loopbaan en de keuzes die hij of zij maakt. Leren kiezen en omgaan met de consequenties van keuzes, horen bij het leerproces. Iedereen is aanspreekbaar op zijn handelen en legt verantwoording af aan elkaar;
 • duurzaam: wij richten ons op duurzame ontwikkeling, waarbij betrokkenheid van iedereen in de school belangrijk is.

Actief
Leren is een levenslang proces. We willen leerlingen laten ervaren dat leren leuk en zinvol is en een actieve houding vereist. We gaan uit van de talenten die de leerlingen hebben, alsmede dat ze die verder ontwikkelen door er zelf wat mee te doen. We creëren leeromgevingen die uitnodigen om actief te zijn, onderzoek te doen, binnen en buiten de school, in groepjes en individueel. We vinden het belangrijk om onze leerlingen goed te zien, te volgen en te begeleiden op hun weg naar zelfstandigheid.

Attractief  
Het onderwijs moet de leerlingen motiveren en dus levendig en aantrekkelijk zijn. In de vormgeving van ons onderwijs maken we daarom maximaal gebruik van de karakteristieken van de opleidingen: de vwo-er die wil onderzoeken om te begrijpen en de havo-leerling die wil onderzoeken om er iets mee te kunnen doen. We zorgen voor leerarrangementen die de leerling uitdagen om zelf net dat stapje meer te zetten. Het ontwikkelen van talenten in de breedste zin is het uitgangspunt.

Adaptief 
Drie basisbehoeften voor leerlingen bepalen samen ons pedagogisch klimaat waarin adaptief het uitgangspunt is: gericht op relatie, competentie en autonomie. De docent die adaptief werkt stemt zijn/haar gedrag af op deze basisbehoeften, zowel organisatorisch, didactisch als pedagogisch. Op deze manier geven we het onderwijs een vorm waarin leerlingen gemotiveerd zijn aan het werk te gaan.

 1. Relatie: leerlingen weten zich geaccepteerd, horen erbij, hebben het gevoel welkom te zijn, voelen zich veilig.
 2. Competentie: leerlingen ontdekken dat ze taken moeten doen die ze aankunnen en ontdekken dat ze steeds meer aankunnen.
 3. Autonomie: leerlingen weten en krijgen de gelegenheid, in elk geval voor een deel, hun leergedrag zelf te sturen.

Veilige leer- en werkomgeving
Binnen het Alkwin Kollege geven alle betrokkenen, leerlingen en medewerkers, aandacht aan elkaar en hebben oog voor elkaar. Wij willen dat een ieder zich geaccepteerd en veilig voelt. Een veilige school is een voorwaarde om te kunnen leren en les te kunnen geven. Medewerkers en leerlingen kennen elkaar en gaan respectvol en open met elkaar om.

Ambitieuze leercultuur
Het Alkwin is een lerende organisatie voor zowel leerlingen als personeel. Dat betekent dat ontwikkeling centraal staat. We willen een school zijn die zich ontwikkelt door kritisch naar zichzelf te (laten) kijken. Fouten maken mag, van fouten leer je. De school is mede hierdoor een leer- en oefenplaats voor het ontwikkelen van goed burgerschap. De leerlingen zijn als zij de school verlaten goed toegerust voor vervolgonderwijs en de maatschappij.

Het Alkwin Kollege als opleidingsschool
In 2013 is het Alkwin toegetreden tot ROSA. Er lopen bij de verschillende vakken studenten van verschillende opleidingen rond. Wij streven ernaar om in elke sectie een eerste- en tweedegraads student stage te laten lopen.

Er worden schoolgroep-bijeenkomsten georganiseerd voor studenten. Er is een schoolgroep voor eerstejaars studenten en een schoolgroep voor ouderejaars, educatieve minor en masterstudenten. De werkplekbegeleiders hebben vier bijeenkomsten per jaar. De bijeenkomsten voor studenten en werkplekbegeleiders staan in het jaaroverzicht.

Alle studenten worden zo veel mogelijk op maat begeleid door de werkplekbegeleider. De werkplekbegeleider houdt rekening met en heeft oog voor de ontwikkelfase waarin de student zich bevindt. Elke opleiding heeft zijn eigen curriculum. Hoewel het accent per stage verschilt,  krijgen alle studenten bij ons de gelegenheid kennis te maken met alle aspecten van het beroep van leraar. Voor studenten houdt dit in dat zij:

 • lessen observeren
 • lessen verzorgen in eerste stageperiode in aanwezigheid van de werkbegeleider, in een later stadium, ter beoordeling van de werkbegeleider, zelfstandig
 • leerwerktaken uitvoeren
 • les- en toetsmateriaal ontwerpen
 • bestaand lesmateriaal ordenen
 • jaarlaag activiteiten en vakexcursies mede begeleiden
 • incidenteel rapportvergaderingen, teamvergadering en sectievergaderingen bijwonen
 • studie(mid)dagen mogen bijwonen
 • surveilleren in pauzes (samen met ervaren docent) en eventueel bij toetsen
 • aanwezig zijn bij schoolexamens (als bijzitter of als observator met toestemming van de leerling)
 • het onderwerp en de uitvoering van het leeronderzoek in overleg met de school opstellen: het leeronderzoek moet functioneel zijn voor de school

Alkwin Kollege

Schoolopleiders
Lieke Kievits
Rutger
stage@alkwin.nl

Contactgegevens
Weegbree 55 1422 MT Uithoorn
0297-566903
www.alkwin.nl