ECL

“Wij geloven dat in iedere leerling een waardevol, uniek en persoonlijk talent aanwezig is. Dat aangeboren individuele talent moet worden ontdekt en ontwikkeld middels leren vanuit verwondering.”

DEZE PAGINA IS IN ONTWIKKELING …….
Het Eerste Christelijk Lyceum is een school binnen de stichting IRIS. Het ECL is een school voor havo, atheneum en gymnasium. De circa 1300 leerlingen zijn gehuisvest in twee monumentale gebouwen aan de Leidsevaart. Het ECL is voor leerlingen en medewerkers een leer-, leef- en werkgemeenschap, waar vanuit vertrouwen en respect voor elkaar gewerkt wordt.

Het ECL is een kunst- en cultuurschool met bètaprofilering. Het ECL is aangesloten bij het landelijk netwerk van CultuurProfielScholen en bij Bètapartners. Creativiteit en exacte kennis samenbrengen ziet de school als de belangrijke mogelijkheid om eigentijds onderwijs te bieden. Onze tijd vraagt niet om statische kennis maar om dynamische toepassing. Vanzelfsprekend speelt ook hier verwondering naast verbeelding en creativiteit in die dynamiek een belangrijke rol. In gesprek met elkaar gaan we op zoek naar een eigentijdse invulling van onze identiteit en koppelen we dit aan thema’s als burgerschap, cultuur en duurzaamheid.

Onze leerlingen
De persoonlijke ontwikkeling van leerlingen is leidend. We willen recht doen aan verschillen. We willen dat leerlingen op het ECL zich veilig voelen, leren vanuit verwondering, sociaal en maatschappelijk actief en betrokken zijn, eigen(wijs) zijn, kritische vragen kunnen stellen, keuzes kunnen maken en verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van hun eigen ontwikkeling. Identiteitsvorming en burgerschapsvorming staan centraal. We streven ernaar leerlingen zoveel mogelijk te betrekken bij de organisatie van het ECL. We nodigen ze actief uit bij studiedagen, de klankbordbijeenkomsten en willen regelmatig leerlingenpanels organiseren. Tot slot vragen we leerlingen ook om zitting te nemen in belangrijke sollicitatieprocedures.

Onze docenten
Docenten op het ECL werken vanuit het concept ‘Leren vanuit verwondering en recht doen aan verschillen’, middels de thema’s uit ‘Leren leren, leren leven’ zelfvertrouwen,
verdieping, verbreding, zelfstandig werken, kritisch denken, nieuwsgierigheid en
differentiëren naar niveau). Daarbij worden positieve verwachtingen over kwaliteiten en prestaties van leerlingen benoemd (growth mind-set i.p.v. een fixed mind-set). Docenten blijven zich ontwikkelen, individueel en in team-/sectieverband.

Het ECL als opleidingsschool

Het ECL is een professionele leergemeenschap waar leren, opleiden, reflectie op
het beroep, ontwikkelingsgericht onderzoek, kenniscirculatie en innovatie hand in hand
gaan. Studenten doen onderzoek dat wordt begeleid op school. Dit onderzoek is relevant
voor school en opleiding.

De Opleidingsschool verbindt de lerarenopleiding, de professionele ontwikkeling van de
eigen docenten, de schoolontwikkeling en het personeelsbeleid met elkaar. De opleidingsschool levert een bijdrage aan de schoolontwikkeling door de individuele professionalisering en die van teams te verbinden en te bundelen. Vervolgens worden deze professionaliseringsactiviteiten structureel gekoppeld aan activiteiten die gericht zijn op ontwikkeling van inhoud en organisatie van het onderwijs.

ECL

SchoolopleidersContactgegevens
Zuider Emmakade 43, 2012 KN Haarlem
023 531 9042
www.ecl.nl