Herbert Vissers College

“Leerlingen worden gestimuleerd om een nieuwsgierige en ondernemende houding te ontwikkelen, die nodig is om een bijdrage te gaan leveren aan de arbeidsmarkt en de maatschappij van nu en morgen.”

Het Herbert Vissers College (HVC) is een brede scholengemeenschap voor vmbo basis- en kaderberoepsgericht, mavo, havo, atheneum, gymnasium en HVX.

Het HVC is de enige VO-school in Nieuw-Vennep. De school richt zich op het bieden van een herkenbaar, warm en veilig pedagogisch klimaat. Het is de ambitie om onze leerlingen zich te laten vormen en hun talent te ontwikkelen zodat ze als wereldburgers van morgen het verschil gaan maken voor zowel de eigen leefomgeving als de wijde wereld.

Het HVC maakt deel uit van IRIS, Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs. De christelijke identiteit van de school is leidend voor de manier waarop we samen leren, leven en werken. Het HVC wil het verschil maken door in het onderwijs recht te doen aan eigenheid en diversiteit.  Leerlingen worden gestimuleerd om een nieuwsgierige en ondernemende houding te ontwikkelen, die nodig is om een bijdrage te gaan leveren aan de arbeidsmarkt en de maatschappij van nu en morgen.

Naast kennisoverdracht en leerprestaties vinden wij het belangrijk dat de leerling zijn eigen identiteit vormt in wisselwerking met zijn omgeving. Ons handelen reikt de leerling passende normen en waarden aan.

Inrichting van het onderwijs Alle leerlingen die van de basisschool komen worden in één van de brugklassen geplaatst op grond van het advies van de basisschool. De aangeboden vakken en onderwerpen zijn vrijwel identiek in de brugklassen, maar het tempo en de moeilijkheidsgraad verschillen sterk. Naast het reguliere aanbod van vakken biedt het HVC meer aan o.a. in de vorm van talentvakken.

HVX Naast de reguliere opleidingen biedt het HVC vanaf schooljaar 2018 – 2019 Herbert Vissers eXplore (HVX) aan. Het gaat om een speciale stroom gericht op gepersonaliseerd en project-gestuurd onderwijs. Er wordt daarbij gewerkt zonder lesrooster. Leerlingen met een vmbo-kader- tot en met gymnasiumadvies kunnen instromen.

Duurzaam onderwijs Het HVC geeft de leerlingen kennis en vaardigheden mee met een lange levensduur, daarnaast ontwikkelen leerlingen leervermogen om met nieuwe en ongewone situaties om te gaan. Een duurzaam schoolklimaat maakt verbinding met de leefwereld van de leerling. Het leerproces van de leerling staat centraal. De focus ligt niet alleen op wat de leerling leert, maar ook op hoe de leerling leert. Een leefbare leeromgeving geeft leerlingen positieve energie en stimuleert hun ontwikkeling. Om vakmanschap te ontwikkelen geven wij onze leerling naast vakkennis ook de vaardigheden voor de toekomst mee. De leerlingen kunnen putten uit de volgende energiebronnen: ruimte, verbondenheid, personalisatie, uitdaging en technologie. Wij laten leerlingen zelf ontdekken, onderzoeken en ondernemen. De leerling is het centrale punt, maar leren doe je ook samen.

Cambridge Course Leerlingen op het vwo kunnen van leerjaar 1 t/m 5 de Cambridge Course volgen. Zij hebben twee lesuren Engels meer per week om zich voor te bereiden op het behalen van een extra certificaat bovenop het vwo-diploma. Dit certificaat wordt uitgegeven door de Universiteit van Cambridge en het bezit hiervan geeft toegang tot een groot aantal buitenlandse universiteiten.

Ondernemerschap Het HVC is een VECON Business School. Leerlingen die ondernemend en nieuwsgierig zijn kunnen hun economische kennis verdiepen en verbreden. Er is speciaal lesmateriaal beschikbaar voor de economische vakken om extra aandacht voor de economische aspecten van de maatschappij op het gebied van ondernemerschap en ondernemendheid  verder te ontwikkelen.

Internationalisering/Globalisering In de bovenbouw van het vwo lopen enkele samenwerkingsprojecten in het kader van internationalisering. Er is een uitwisselingsprogramma met diverse europese landen (in 2015 Hongarije en Italië) om de leerlingen kennis, vaardigheden en de juiste attitude bij te brengen, die gericht is op internationale samenwerking en wereldburgerschap. Bij het vak Duits wordt dit jaar het Goethe-programma verder ontwikkeld. In samenwerking met het Goethe-Institut wordt de kennis over het Duitse culturele, maatschappelijke en politieke leven in Duitsland uitgebreid.

Talentontwikkeling Het HVC gelooft dat in elke leerling, van vmbo tot vwo, een waardevol, uniek en persoonlijk talent aanwezig is. Dat talent is een aangeboren aanleg dat moet worden ontdekt en ontwikkeld. In elke sector is een breed aanbod van talentvakken.

vmbo bk Op het vmbo kiezen de leerlingen twee keer een talentklas in periode 2 en 3. In de eerste periode van het schooljaar volgen de leerlingen oriëntatielessen om hen kennis te laten maken met de talentvakken, waaruit zij kunnen kiezen: sport & bewegen, koken, wetenschap & techniek, podiumkunst, grafi-media/design en kunst. Een talentklas duurt 10 weken, twee lesuren per week. In de tiende les wordt het talentvak afgesloten en volgt een beoordeling.

mavo In de onderbouw van de mavo kunnen de leerlingen kiezen uit de volgende modules: sport, kunst, taalkunst, game-design, techniek en zaken doen. In het 3e leerjaar van de mavo worden 4 modules aangeboden: podiumkunsten, sport & gezondheid, jonge ondernemers en robotica.

havo en vwo In eerste periode in de brugklas maken de leerlingen kennis met alle aangeboden talentvakken, elk talentvak wordt in een caroussel van 2 weken gepresenteerd, op basis daarvan maken zij een keuze voor een van de aangeboden vakken: beeldende kunst, bridge, business, game design, podiumkunst, science of sport & lifestyle. In alle aangeboden talentvakken is aandacht voor het ontwikkelen van vaardigheden, zoals samenwerken, communiceren, organiseren, presenteren en evalueren.

Wat we willen bereiken: Het HVC wil een kwaliteitsschool zijn door leerlingen een stevige basis te bieden voor een succesvolle school- en maatschappelijke carrière. Wij streven naar toekomstbestendig onderwijs, dat het leervermogen vergroot, de leefbaarheid stimuleert, de overgang van school naar werk vergemakkelijkt en het plezier in het leren versterkt.

Het Herbert Vissers College als opleidingsschool
Het Herbert Vissers College is een opleidingsschool met jarenlange ervaring op dit gebied. Sinds 2010 zijn wij gecertificeerd, evenals de andere IRIS-scholen. Onze schoolopleiders begeleiden stagiaires van HBO’s en universiteiten op vele manieren. Samen met coaches en werkplekbegeleiders geven zij vorm aan de opleidingsschool. Wij bieden een uitgebreid programma aan:

  • bijeenkomsten voor nieuwbenoemden aan de hand van thema’s en de vijf docentrollen
  • intervisie en feedback
  • begeleiding door werkplekbegeleiders en coaches
  • lesbezoeken met voor- en nagesprekken
  • studiedagen, conferenties en O&O-middagen (Opleiden & Ontwikkelen)
  • Het opleidingsaanbod wordt zorgvuldig afgestemd op de vraag, zowel binnen als tussen de scholen onderling. De kwaliteit van het primaire proces is daarbij leidend.
  • Netwerk Opleiden & Ontwikkelen

Om optimaal te profiteren van de aanwezige deskundigheid binnen IRIS is het Netwerk Opleiden & Ontwikkelen in het leven geroepen. De achterliggende gedachte is dat de kennis die in huis is met elkaar gedeeld kan worden, zowel persoonlijk als digitaal. Het Netwerk O&O bestaat uit teamleiders, schoolopleiders, HR-adviseurs en schoolleiders. O&O heeft een prominente plaats in het personeelsbeleid van IRIS. Daarnaast is er op alle IRIS-scholen een volledige gesprekscyclus voor alle personeelsleden.

Herbert Vissers College

Schoolopleider
Kristel van Haeringen
stage@hvc.nl

Contactgegevens
Beurtschipper 200
Postbus 134 2150 AC NIEUW-VENNEP
0252-661599
www.hvc.nl