Keizer Karel College

“Hier worden leerlingen begeleid om te groeien naar zelfstandigheid en helpen we de motivatie en het leerrendement te verhogen. Leerlingen worden uitgedaagd te onderzoeken, te reflecteren en kritisch na te denken.”

Het Keizer Karel College is een open katholieke school voor Havo, Atheneum, Gymnasium en Technasium met een prettig werk- en leerklimaat, waar zo’n 1700 leerlingen en ongeveer 150 medewerkers in een goede sfeer met elkaar samenwerken.

Missie en visie
Het Keizer Karel College ziet als zijn missie om aan jonge mensen een goede havo-, atheneum-, gymnasium- of technasiumopleiding aan te bieden. De begeleiding van leerlingen is in de eerste plaats gericht op de studie en het afsluiten van de opleiding met een diploma. Daarnaast besteden we in de begeleiding veel aandacht aan het welbevinden van onze leerlingen.

Maar het Keizer Karel College wil meer zijn. De school wil zijn leerlingen ook opvoeden tot zelfstandige, kritisch denkende mensen. Belangrijke doelstellingen van ons onderwijs en onze leerlingbegeleiding zijn daarom:

 • het stimuleren van de persoonlijke ontplooiing van de leerlingen tot kritisch denkende mensen;
 • het laten dragen van verantwoordelijkheid van de leerlingen voor zichzelf en de groep waarbinnen zij werken;
 • het meegeven van bagage aan leerlingen om sociaal en maatschappelijk goed te kunnen functioneren;
 • de vorming in waarden en normen, met daarin de nadruk op een tolerante levenshouding;
 • het leveren van een bijdrage aan de culturele vorming van leerlingen.

Voortvloeiend uit de missie van onze school komen we tot de volgende kernkwaliteiten: goede leerresultaten, een veilige school, motiverend onderwijs. Het onderwijsconcept van het Keizer Karel College is gebaseerd op het geven van ruimte voor didactische werkvormen waarbinnen groei naar zelfstandigheid en variatie in werkvormen een belangrijke plaats innemen met als doel de motivatie en het leerrendement te verhogen. Het Keizer Karel College onderscheidt zich van andere scholen voortgezet onderwijs door een aanbod van schoolvakken en opleidingen waarmee we onze leerlingen motiveren en uitdagen te onderzoeken, reflecteren en kritisch na te denken. Hieronder volgt een selectie.

Het technasium Voor vwo-leerlingen die geïnteresseerd zijn in techniek en bèta-onderwijs. Zij werken in teamverband aan creatieve oplossingen. Het technasium heeft twee speciale lokalen ingericht die voor leerlingen ook buiten lestijd toegankelijk zijn.

Denken en doen Voor gymnasiumleerlingen. Zij leren kijken naar de wereld vanuit het oogpunt van de filosofie.

Literatuur Voor leerlingen in de bovenbouw. Het vak Literatuur probeert leerlingen op een kritische manier aan het denken te zetten. Literatuuronderwijs is daar zo geschikt voor omdat literaire fictie verschillende perspectieven kan bieden op bijvoorbeeld emoties, gebeurtenissen, moreel handelen, relaties.

Business school Voor leerlingen havo die met M&O in hun vakkenpakket. Zij zetten onder begeleiding van de docent een eigen bedrijfje op en verdiepen zich zo in ondernemerschap. Zie voor meer vakken en projecten waarmee we ons onderscheiden, zie onze website www.kkc.nu

Het Keizer Karel College als opleidingsschool
Wij willen dat studenten kritisch leren nadenken over hun onderwijservaringen op onze school, hun lesaanbod en het contact met onze leerlingen. Naar ons idee dient deze houding twee doelen:

 • Allereerst levert kritisch denken voor studenten enorme ontwikkelkracht op die essentieel is voor een bekwaam docent.
 • Het tweede doel betreft de leerlingen: als je hen wilt stimuleren een onderzoekende houding aan te nemen dan heb je docenten nodig die leerlingen daartoe uitdagen; die dus begrijpen welke begeleiding zij nodig hebben.

Organisatie
De opleidingsschool Keizer Karel College wil studenten graag begeleiden in hun ontwikkeling tot een bekwaam, zelfbewust docent. Daarvoor hebben we een organisatie opgezet die studenten sturing geven in hun ontwikkeling, maar ook vrijheid om initiatieven te ontplooien. Na een intakegesprek krijgen studenten voor hun stageperiode een deskundige werkplekbegeleider of schoolpracticumdocent toegewezen. Deze docent begeleidt de student terwijl hij of zij onderwijservaringen opdoet, voert evaluatiegesprekken en helpt de student bij het ontwikkelen van nieuwe leerdoelen en activiteiten. Eén keer per maand is er op woensdagmiddag een schoolgroepbijeenkomst voor alle studenten. Aanwezigheid is verplicht. Het doel van deze bijeenkomsten is onderwijservaringen te verdiepen en verbreden. Voor de eerstejaars studenten van de HvA is er op elke donderdagmiddag een schoolgroepbijeenkomst.

Overige faciliteiten
De opleidingsschool heeft voor elke fase in de ontwikkeling van de studenten leerwerktaken opgesteld waarmee zij buiten de dagelijkse lespraktijk om kennis en ervaring opdoen die belangrijk zijn. Verder krijgen studenten alle faciliteiten om van de docentenkamer ook hun werkplek te maken. Tot slot, we onderhouden intensief contact met de opleidingsinstituten van de VU, UvA, HvA, InHolland en de HKA. (Tussentijdse) beoordeling van het werkplekleren komt tot stand na overleg met het instituut. Voor een aanvraag van een stageplaats vragen we de volgende informatie:

 • De naam van de opleiding, stagejaar en het vak
 • Welke dagen en welke periode
 • Het doel van de stage
 • De motivatie om op het Keizer Karel College stage te lopen

Keizer Karel College

Schoolopleiders
Anita Corjanus
Maria van Hove
stage@keizerkarelcollege.nl

Contactgegevens
Elegast 5 1185 AA Amstelveen
020 – 641 57 00
www.keizerkarelcollege.nl