Lyceum Sancta Maria

“Sancta Maria staat voor een actieve deelname aan de wereld van vandaag én van morgen.”

Sancta Maria is in 1931 opgericht als katholiek gymnasium. Tegenwoordig krijgen leerlingen op Lyceum Sancta Maria les op havo-, atheneum- én gymnasium niveau. Sinds 1931 is er nog meer veranderd. Het gebouw is uitgebreid, het aantal leerlingen is toegenomen en de lessen en lokalen zijn aangepast aan de eisen van deze tijd. Niet veranderd is dat leerlingen en hun ouders zich welkom voelen. Ongeacht levensvisie of geloofsovertuiging.

Op onze school werken 140 medewerkers. Samen dragen zij zorg voor meer dan 1400 leerlingen uit onder andere Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Haarlemmermeer, Zandvoort, Bennebroek en Hillegom.

Sancta Maria staat voor een actieve deelname aan de wereld van vandaag én van morgen. Onze leerlingen weten waar hun kracht ligt. Om dit te bereiken zetten wij hoog in op het ontwikkelen van talent, zelfstandigheid en creativiteit. Wat wij net zo belangrijk vinden is dat zij de ruimte krijgen om zichzelf te zijn, zodat zij hun persoonlijkheid optimaal vormen. Het uitdagende en creatieve onderwijs biedt onze leerlingen maximale kansen om succesvol hun weg te vinden in hun beroep en de maatschappij.

Sancta Maria zorgt voor kwalitatief goed onderwijs en een passende begeleiding van haar leerlingen. In een open en veilige leer- en werkomgeving kan en mag iedereen zichzelf zijn. We werken samen op basis van gelijkwaardigheid en respect. Sancta Maria kent een ambitieuze leercultuur waarin iedereen leert!

Sancta Maria is een UNESCO-school waarin wij leerlingen met een open en nieuwsgierige blik naar de wereld laten kijken en laten uitblinken. Dat is wat ons drijft. Wij doen dat door ze te helpen om kennis en vaardigheden te verwerven en kwaliteiten te ontwikkelen om uit te groeien tot evenwichtige, sociale mensen met respect en verantwoordelijkheid voor zichzelf, de ander en de omgeving. Kansrijk de wereld in! Onze drijfveren voor het onderwijs dat wij bieden zijn dan ook: maatschappelijke toerusting, kennisvorming en persoonsvorming. De maatschappij verandert snel. Het onderwijs verandert mee. Een aantal ontwikkelingen waar Sancta op inspeelt:

  • Fluctuerende eisen aan onze leerlingen en medewerkers van hbo, universiteit en arbeidsmarkt.
  • Globalisering en wat dit van onze leerlingen vraagt;
  • Nieuwe onderzoeksresultaten over de verschillen tussen havisten en vwo’ers en actuele informatie over het puberbrein;
  • Grotere aandacht voor veiligheid op school;
  • Strengere wet- en regelgeving voor taal en rekenen en verscherpte exameneisen.

Komende jaren werken wij vanuit 4 kernwaarden:

  • Kwaliteitsgericht
  • Uitdagend en creatief
  • Samen
  • Ondernemend

Vanuit deze vier kernwaarden geven wij ons onderwijs in de breedste zin van het woord vorm, inhoud en kleur.

Het Lyceum Sancta Maria als opleidingsschool
Lyceum Sancta Maria streeft ernaar een lerende organisatie te zijn. Dit vraagt om een professionele leercultuur waarbinnen medewerkers continu leren: individueel, collectief, van elkaar en met elkaar. We werken samen in een professionele leergemeenschap, benutten elkaars kwaliteiten, geven en ontvangen feedback, nemen een onderzoekende houding aan en spreken elkaar aan om de ambities te realiseren.

Binnen het hierboven beschreven profiel past de ambitie van Sancta om opleidingsschool te zijn. In een lerende cultuur leren we van én met elkaar. Als opleidingsschool draag je bij aan deze cultuur in de brede zin van het woord. In ons convenant staat wat wij van iedereen die betrokken is binnen de school (medewerkers, leerlingen en ouders) verwachten. Van studenten verwachten wij hetzelfde! Concreet betekent dit, dat de werkplekbegeleider (WPB’er) de ontwikkeling van de student stimuleert. Wij zijn een open school en vinden het als Unescoschool belangrijk dat studenten en docenten zich breed ontwikkelen en daardoor breed inzetbaar zijn.

De WPB’er is het eerste aanspreekpunt voor de student. Daarnaast hebben wij twee schoolopleiders. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud en organisatie van het opleiden in de school. Zij organiseren ook schoolgroepbijeenkomsten. Van studenten verwachten wij, dat zij hier actief aan deelnemen om zo te leren van en met andere studenten die stage lopen op Sancta. Tijdens deze bijeenkomsten worden verschillende thema’s behandeld. Intervisie maakt hier deel van uit. Er wordt binnen school samengewerkt met het inductieteam (een door de school opgeleid team van coaches en coördinatoren, dat de voor Lyceum Sancta Maria nieuwe docenten begeleidt). Lyceum Sancta Maria heeft ieder jaar plaats voor een flink aantal studenten, zowel eerste- als tweedegraads. De studenten worden in ons team opgenomen en krijgen diverse taken en verantwoordelijkheden die passen bij het niveau, de ontwikkeling en de ambities van de student. Een pro-actieve houding wordt daarbij zeer gewaardeerd: we staan open voor nieuwe ideeën!!

Lyceum Sancta Maria

Schoolopleiders
Michael Brink
Tessa van Leeuwen
stage@sanctamaria.nl

Contactgegevens
van Limburg Stirumstraat 4 2012 MN Haarlem
023- 5316040
www.sanctamaria.nl